KẾT NỐI CỔNG NỐI MẠNG MX100G-ISDN TỚI ELASTIX

 

Cổng nối mạng MX100G SIP-ISDN của New Rock với các cổng T1/E1 tương thích với các phần mềm và mã nguồn mở của Elastix cho các giải pháp truyền thông hợp nhất.

 KỊCH BẢN

Các MX100G SIP ISDN gateway và Elastix phải trong cùng một mạng LAN. Đặt một địa chỉ IP tĩnh 192.168.250.99 cho MX100G gateway và một địa chỉ IP tĩnh 192.168.250.222 cho Elastix.

Trong ứng dụng này cần lưu ý, hai ứng dụng phổ biến và các cấu hình liên quan tới các ứng dụng bao gồm:

  1. Chế độ không cần đăng kí lên Elastix.
  2. Chế độ cần đăng kí lên Elastix

Peer to Peer mode (Without Registration)(1)

Cấu hình trên Elastix:

PBX > PBX Configuration > Trunks, nhấp Add SIP Trunk để them một SIP trunk.

 

 tong-dai-ao

 

 tong-dai-ao

Điền vào PEER Details (host = FXO Gateway địa chỉ IP; type = loại tài khoản) vào Settings Outgoing như sau:

host=192.168.250.99

type=peer

 

 tong-dai-ao

 PBX > PBX Configuration >Inbound Routes , điền vàoDID Number(Nó có thể là bất kỳ số nào, xin vui lòng ghi nhớ nó, bạn sẽ sử dụng nó khi bạn cấu hình gateway).

 

 tong-dai-ao

Chọn IVR trong Set Destination.

 

 tong-dai-ao

Cấu hình trên cổng nối mạng MX100G

 

Trên trang Basic > SIP điền địa chỉ IP của tổng đài Elastix vào trường Proxy server.

 

 gateway

Trên trang Advance > Routing Tableđiền vào quy tắc định tuyến như bảng dưới đây:
IP X ROUTE ISDN 1

  gateway
ISDN > ISDN 1

Đảm bảo StatusLink up và Status là In servive

 

 gateway

 Trên Advance > Routing Table, điền những quy định định tuyến cuộc gọi vào chuyển tới Elastix:

ISDN x REPLACE 8888
ISDN x ROUTE IP 192.168.250.222:5060

 

 gateway

Phương thức quay số

Để thực hiện cuộc gọi từ ISDN đến Elastix thông qua MX100G gateway, người gọi quay số ISDN kết nối với cổng E1 cổng, sau đó quay số nội bộ của Elastix sau khi nghe IVR. - Đối với thực hiện cuộc gọi ra từ số nội Elastix, các số nội bộ trực tiếp quay số bên ngoài.

 

Registration Mode

Cấu hình trên Elastix

Trên trangPBX > PBX Configuration > Trunks, nhấpAdd SIP Trunkđể them một SIP trunk.

 

 tong-dai-ao

Điền Trunk Name của box General Settings và Outgoing settings

 

 tong-dai-ao

Điền vào PEER Details(host =địa chỉ IP của MX100G gateway,username=tài khoản SIP,secret=mật khẩu; type=loại tài khoản) trong phần Outgoing Settings

host=192.168.250.99
username=test
secret=abc123
type=friend

 

 tong-dai-ao

Trên trang PBX > PBX Configuration > Inbound Routes, điền vào DID number(nó có thể là bất kỳ số nào, xin vui lòng ghi nhớ nó, bạn sẽ sử dụng nó khi bạn cấu hình các cổng).

 

 tong-dai-ao

Chọn lời chào trong Set Destination

 

 tong-dai-ao

Cấu hình trên cổng nối mạng MX100G

Trên trang Basic > SIP cài đặt:

            Registar server và Proxy server: địa chỉ tổng đài Elastix đăng kí điền tài khoản và mật khấu giống như trên tổng đài Elastix.

 

 gateway

Ở trang ISDN > ISDN X đảm bảo:

            Status: Link upIn service.

 

gateway

Trong Advance > Routing Table, điền vào những quy tắc gọi từ ISDN đến Elastix (Vì 8888 là số inbound của Elastix, vì vậy ở đây bạn không nên thay thế các số  đến 8888 gửi đến Elastix? và đi đến Elastix IVR)

 

 gateway

Phương thức quay số

Để thực hiện cuộc gọi từ ISDN đến Elastix thông qua MX100G gateway, người gọi quay số ISDN kết nối với cổng E1 cổng, sau đó quay số nội bộ của Elastix sau khi nghe IVR. - Đối với thực hiện cuộc gọi ra từ số nội Elastix, các số nội bộ trực tiếp quay số bên ngoài.