Kể từ 1/8/2014 Công Ty Du Hưng chính thức là Nhà phân phối duy nhất sản phẩm MyPBX và NeoGate chính hãng tại Việt Nam.