1/09/2015: Yealink T21E2 Updated Model

Gần đây chúng tôi đã công bố đã công bố một sự thay đổi để các Yealink T19/T19P như vậy đã được cập nhật T19E2/ T19P E2. Như nhau bây giờ đã xảy ra cho T21/T21P giờ đây là những T21 E2/T21P E2

Chúng tôi đã thử nghiệm các Yealink T21E2 mới và các quy định OK và có thể thực hiện cuộc gọi. Các chipset trong điện thoại đã thay đổi nhưng chức năng, thông minh, và nó cũng giống như T21P.

Có một vài thay đổi bạn cần phải nhận thức:

Nó có phiên bản firmware của riêng nó và bạn không thể hạ xuống nó với các phiên bản cũ hơn (điều này sẽ là một vấn đề đối với ITSPs đã chấp nhận một firmware cũ trên nền tảng của họ.


Nó có thể hiện "T21 E2" trên mặt trước của điện thoại.
Màn hình sáng hơn, đèn trạng thái được bổ sung thêm 1 màu Xanh

SIP-T21E2

SIP-T21E2

SIP-T21E2

SIP-T21E2

SIP-T21E2

SIP-T21E2

SIP-T21E2